HOK-ELANTO 2023

fakta och siffror

Omsättning, mn euro

Ägarkunder

Anställda

Verksamhetsställen

HOK-Elanto-koncernens omsättning och

rörelseresultat enligt affärsområde

HOK-Elantos
verksamhetsområde

Laddningsnätet utvidgas
HOK-Elanto öppnade den första laddstationen för elbilar redan 2012. I slutet av år 2023 fanns det redan 316 av dem.
Utsläppsfri el
All el som användes på HOK-Elantos verksamhetsställen 2023 var utsläppsfri. Det mesta av elen produceras med vindkraft, och införandet av solenergi påskyndas.
6800+ anställda
HOK-Elanto har över 6800 anställda.
400+ verksamhetsställen
Vi erbjuder tjänster inom markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel samt bespisningsverksamhet.
Koll på svinnet
När det gäller att minska svinnet är våra mål högt uppsatta. Vi vill halvera matsvinnet fram till 2030.

En kompetent personal är vår stolthet

Finlands största handelslag erbjuder tjänster nära dig – när du vill.

HOK-Elanto är S-gruppens största regionhandelslag och en av områdets viktigaste arbetsgivare. Det har över 400 verksamhetsställen och cirka 6 800 anställda. Det omfattande nätverket av butiker och restauranger betjänar kunderna till och med dygnet runt. Som ägare får du de bästa förmånerna för dina inköp.

Handelslagets förvaltning väljs demokratiskt

HOK-Elanto är ett andelslag som ägs och styrs av sina medlemmar. Ägarna har möjlighet att påverka andelslagets förvaltning genom att rösta i fullmäktigeval, som ordnas vart fjärde år.

HOK-Elantos ledningsgrupp

Veli-Matti Liimatainen

verkställande direktör

Tuomas Ahola

kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Kaisa Tuuliainen

personaldirektör

Juha Ilvonen

ekonomi- och administrative direktör

Lassi Juntunen

divisionsdirektör

Jyrki Karjalainen

fastighetsdirektör

Kimmo Nikula

divisionsdirektör

Henriikka Puolanne

divisionsdirektör

Kirsi Vehkaluoto

CTO

Fullmäktige

I HOK-Elantos fullmäktige väljs genom val 60 ledamöter och lika många suppleanter. Fullmäktige fattar bland annat beslut om handelslagets stadgar, fastställer förra årets bokslut och beslutar hur överskottet ska användas samt utser revisorerna och ledamöterna i förvaltningsrådet. Dessutom kan fullmäktigeledamöterna ställa motioner om frågor som gäller handelslagets verksamhet till styrelsen.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och den verkställande direktörens arbete med att sköta HOK-Elantos förvaltning och verksamhet. Det fastställer handelslagets viktigaste strategier och övergripande ekonomiska mål, fattar beslut om väsentliga ändringar i verksamheten och organisationen samt utser handelslagets styrelse och verkställande direktör. HOK-Elantos förvaltningsråd har 18 ledamöter, varav två har valts av personalen. Ledamöternas mandatperiod är tre år.

Styrelsen

Styrelsen främjar HOK-Elantos intressen och sköter dess angelägenheter i enlighet med lagen om andelslag, handelslagets stadgar, det av förvaltningsrådet fastställda reglementet samt anvisningar och beslut utfärdade av fullmäktige och förvaltningsrådet. Styrelsen ansvarar för att handelslagets verksamhet är framgångsrik. Styrelsen fattar beslut om de viktigaste strategierna och målen, investeringarna, de årliga ekonomiska målen och verksamhetsplanerna samt leder och övervakar den operativa verksamheten. I HOK-Elantos styrelse ingår utöver den verkställande direktören sex medlemmar som tillsatts av förvaltningsrådet. Styrelsens mandatperiod är ett år.